قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ( کمیسیون قوانین عدلیه )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-

دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول يا بالعكس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ( راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ) نبوده و در محاکم عدليه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده مذکور محاكم عدليه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.

 

توضیحات

قانون­دعاوی بین اشخاص واوقاف

قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ( کمیسیون قوانین عدلیه )

ماده ۱- دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول

و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ( راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت )

نبوده و در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده مذکور محاکم

عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.

قانون­دعاوی بین اشخاص واوقاف

ماده ۲ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ « وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس
شورای ملی پیشنهاد می نماید ،  پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا
ماده ۱- دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول
و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ ( راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت ) نبوده
و در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از تاریخ اجرای این قانون به استناد ماده مذکور محاکم عدلیه

قانون­دعاوی بین اشخاص واوقاف

قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.
ماده ۲ این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ « وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را

که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید ،  پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا

ماده ۱- دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت

اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹

( راجع به دعاوی بین