قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده :

۱ – هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل ها و تپه ها و اراضی موات و…

توضیحات

قانون راجع اراضی دولت

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها

ماده واحده :

۱ – هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر

از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است

و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیل ها

قانون راجع اراضی دولت

و تپه ها و اراضی موات و یا اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیل ها
و تپه های موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت کرده اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و به علت صدور
سند مالکیت به نام متجاوز یا ایادی متلقای آن ها طرح دعوی در مراجع صلاحیت دار ممکن نیست به تقاضای
دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانک های کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیأتی
مرکب از: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس
دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه های استان مرکز و مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از
تاریخ تصویب این قانون ( در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین ) طرح خواهد شد.
هیأت مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز
به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانک های مذکور فوق و اراضی و مسیل ها و تپه ها و موات
نام برده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد :
الف – هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها  و تپه های مذکور را به
دیگری منتقل نکرده باشد رأی به پرداخت اعلی