قانون تفسیر قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰ / 44141 مورخ 11 / 10 / 1389  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم « ۱۲۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» مصوب ۱۳۷۱ که با عنوان…

توضیحات

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱

موضوع استفساریه :
آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال
استاد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۶۳ – در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
موضوع استفساریه :
آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال استاد
فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۶۳ – در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
قانون تفسیر قانون ابطال
موضوع استفساریه :
آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال استاد فروش
رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۶۳ – در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
موضوع استفساریه :
آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال استاد فروش رقبات
، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۶۳ – در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
موضوع استفساریه :
آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال استاد فروش رقبات ، آب و
اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۶۳ – در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
موضوع استفساریه :
آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال استاد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه»
– مصوب ۱۳۶۳ – در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

موضوع استفساریه :

آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» –

مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال استاد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۶۳ –

در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟