قانون تفسیر قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

موضوع استفساریه :

آیا با تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه» – مصوب ۱۳۷۱ – ماده واحده « قانون ابطال…

توضیحات

قانون تفسیر ابطال اسناد

قانون

تفسیر قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰ / ۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۹  در اجرای اصل یک صد

و بیست و سوم « ۱۲۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر « قانون ابطال

اسناد فروش رقبات

، آب و اراضی موقوفه» مصوب ۱۳۷۱ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ،

با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۱ ،  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

قانون تفسیر

ابطال اسناد

عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰ / ۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۹  در اجرای اصل یک صد و بیست
و سوم « ۱۲۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر
« قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب
و اراضی موقوفه» مصوب ۱۳۷۱ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با
تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۱ ،  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰ / ۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۹  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم
« ۱۲۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر « قانون
ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی
موقوفه» مصوب ۱۳۷۱ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه
علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۱ ،  و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون تفسیر ابطال

اسناد

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰ / ۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۹  در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم