قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶)

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶ – و ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ – مطابق نصاب…

توضیحات

قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری

قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری های کشور و شهرداری تهران با نصاب های مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۸۰) و ماده (۸۶)

ماده واحده –  سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶.

ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ .

مطابق نصاب های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) و تغییرات بعدی آن تعیین می شود.

قانون تطبیق سقف معاملات شهرداری

ماده واحده –  سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶.

ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ .

مطابق نصاب های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) و تغییرات بعدی آن تعیین می شود.

ماده واحده –  سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶.
 ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ .
مطابق نصاب های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) و تغییرات بعدی آن تعیین می شود.
ماده واحده –  سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶.
 ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ .
مطابق نصاب های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) و تغییرات بعدی آن تعیین می شود.
ماده واحده –  سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶.
 ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ .
مطابق نصاب های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) و تغییرات بعدی آن تعیین می شود.
ماده واحده –  سقف معاملات جزئی ، متوسط و عمده موضوع ماده (۱) آئین نامه مالی شهرداری ها – مصوب ۱۳۴۶.
 ماده (۱) اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب ۱۳۶۲ .
مطابق نصاب های مندرج در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) و تغییرات بعدی آن تعیین می شود.