قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

فصل اول – کلیات

ماده ۱-

به منظور ایجاد تسهیلات در پیشبرد و توسعه امور عمرانی شهرها هم چنین اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداری ها و انجام سایر وظایف و تکالیفی که در این قانون پیش بینی می شود صندوقی به نام صندوق مشترک شهرداری ها وابسته به وزارت…

توضیحات

قانون تشکیل صندوق شهرداریها

قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات

ماده ۱- به منظور ایجاد تسهیلات در پیشبرد و توسعه امور عمرانی شهرها هم چنین اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداری ها است.

علاوه بر آن انجام سایر وظایف و تکالیفی که در این قانون پیش بینی می شود.

صندوقی به نام صندوق مشترک شهرداری ها وابسته به وزارت کشور که اختصاراً صندوق نامیده خواهد شد تأسیس می گردد .

قانون تشکیل صندوق شهرداریها

ماده ۲ – صندوق به صورت شرکت سهامی و برابر اصول بازرگانی و طبق مقررات این قانون اداره می شود.

دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده تابع مقررات مربوط شرکت های دولتی و قانون تجارت خواهد بود .

ماده ۳- مرکز اصلی صندوق تهران است.

هم چنین در صورت اقتضا با تصویب شورا به یکی از بانک های دولتی نمایندگی بدهد.

ماده ۴-  سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی تقسیم می شود.

ماده ۱- به منظور ایجاد تسهیلات در پیشبرد و توسعه امور عمرانی شهرها هم چنین اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداری ها است.

علاوه بر آن انجام سایر وظایف و تکالیفی که در این قانون پیش بینی می شود.
صندوقی به نام صندوق مشترک شهرداری ها وابسته به وزارت کشور که اختصاراً صندوق نامیده خواهد شد تأسیس می گردد .
قانون تشکیل صندوق شهرداریها
ماده ۲ – صندوق به صورت شرکت سهامی و برابر اصول بازرگانی و طبق مقررات این قانون اداره می شود.
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده تابع مقررات مربوط شرکت های دولتی و قانون تجارت خواهد بود .
ماده ۳- مرکز اصلی صندوق تهران است.
ماده ۴-  سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال است ریالی تقسیم می شود.