قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ به همراه آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)، آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، آرای دادگاه انتظامی قضات، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان، نظریات حقوقی، نشست های قضایی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ماده ۱

از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.

1- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با شد.

2- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است، به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.

3- اداره امور مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محول شده یا بشود.

4- اداره مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) ضم امین در…

توضیحات

قانون تشکیلات اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳

به همراه

 • آیات الهی
 • قواعد فقهی
 • نظریات فقهی حضرت امام (ره)
 • آرای وحدت رویه
 • آرای اصراری
 • آرای دیوان عالی کشور
 • آرای دادگاه های تجدید نظر
 • آرای دادگاه انتظامی قضات
 • نظریات مشورتی
 • نظریات شورای نگهبان
 • نظریات حقوقی
 • نشست های قضاییقانون تشکیلات اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ )
  ماده ۱
   از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.
  ۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با شد.
  ۲- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است، به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
  ۳- اداره امور مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محول شده یا بشود.
  ۴- اداره مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) ضم امین در مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و هم چنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد. )

  ۵- انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آن ها .

  ۶- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی .

  ۷- ( الحاقی ۱۲/۱۲/۱۳۷۵) – اثلاث باقیه ، محبوسات ، نذور ، صدقات و هر