قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۵/ ۱۳۸۸

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 7/ 5/ 1388

توضیحات

ماده۱ـ تعاریف: منظور از اصطلاحات مندرج در این قانون، تعاریفی به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ۱ـ پروتکل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۱ـ۲ـ فناوری زیستی جدید: به استناد تعریف مندرج در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، فناوری زیستی جدید عبارت است از اعمال:
الف ـ روش های آزمایشگاهی کار با اسیدهای …