قانون اوقاف (مصوب ۳ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی ) به همراه نظریات مشورتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اوقاف

( مصوب ۳ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی )

ماده اول –

اداره کردن موقوفاتی که متولی ندارد یا مجهول التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتی که متصدی داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست…

توضیحات

قانون اوقاف مصوب ۳ دی ۱۳۱۳ شمسی

به همراه نظریات مشورتی

فرمت فایل:PDF و Word

تعداد صفحات: ۱۰

تاریخ نشر در سایت: ۱۶/ ۰۲/ ۱۴۰۲

قانون اوقاف مصوب ۳ دی ۱۳۱۳ شمسی ماده اول –  اداره کردن موقوفاتی که متولی ندارد یا مجهول التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتی که متصدی داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقاء نماید.

قانون اوقاف مصوب ۳ دی ۱۳۱۳

تبصره  مقصود از مجهول التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین و یا بر حسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی می شود معلوم نباشد.
ماده دوم نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد ۶ و ۷ قانون اداری وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان ۱۳۲۸ و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود.
تبصره ۱- عمران و آبادی رقبات موقوفات بر هر مصرفی مقدم است.
 تبصره ۲- موقوفاتی که تولیت آن با سلطان عصر است مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده سوم اموال غیر منقول که بر حسب نذر و یا وصیت و یا حبس منافع آن به طور دائم یا در مدتی که کمتر از ۱۸ سال نباشد برای مصارف عامه تخصیص داده شده مشمول مواد ۱ و ۲ این قانون خواهد بود.

تبصره

نظارت وزارت اوقاف در جمع و خروج مؤسسات خیریه و هم چنین نظارت در آب هایی که وقف بر شهرها است مجانی خواهد بود.

ماده چهارم

وزارت معارف و اوقاف در موقوفات خاصه به استثناء موارد ماده ۷ مداخله ندارد.

ماده پنجم

در موقوفات عامه که اداره آن مستقیماً با وزارت معارف و اوقاف است از حیث تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و طرفیت در دعوی و غیره وزارت مزبوره مانند متولی منصوص خواهد بود و در موقوفات عامه که نظارت آن با