قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ١٧١٢ ق 30 / 10 / 1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 4466 / 23141 مورخ 11 / 2 / 1380 دولت در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳4۶ که در جلسه علنی…

توضیحات

قانون الحاق ماده به آئیننامه

قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره ۴۴۶۶ / ۲۳۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۰ دولت

در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶

قانون الحاق ماده به آئیننامه

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره ۴۴۶۶ / ۲۳۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۰ دولت

در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ , در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم  به پیوست ارسال می گردد .

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کریمی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره ۴۴۶۶ / ۲۳۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۰ دولت

در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ , در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم  به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کریمی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۴۴۶۶ / ۲۳۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۰ دولت
در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ , در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم  به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کریمی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۴۴۶۶ / ۲۳۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۰ دولت
در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ , در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم  به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کریمی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۴۴۶۶ / ۲۳۱۴۱ مورخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۰ دولت
در مورد الحاق یک ماده به آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ , در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم  به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کریمی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران