قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده –

( اصلاحی 31 / 3 / 1390) بند زیر و ۳ تبصره آن به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها الحاق می گردد :

3 – به منظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج ، ورامین شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات ، دولت…

توضیحات

قانون الحاق یک بند

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها

مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون الحاق یک بند

ماده واحده –

( اصلاحی ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۰) بند زیر و ۳ تبصره آن به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها الحاق می گردد :

۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی- سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج ، ورامین شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات ، دولت مکلف است.

حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ،  بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید .

هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند.

در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند.

عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر این صورت توسط بخش داری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد .

همه ساله لااقل معادل ۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند.
در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند.
عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر این صورت توسط بخش داری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد .
همه ساله لااقل معادل ۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.