قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به همراه آرای دادگاه های تجدید نظر

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های ۵ و ۶ به قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 28 / 1 / 1363 ،  الحاق و شماره تبصره ۵ قانون مذکور ،  به شماره ۷ تغییر می یابد .

 

تبصره ۵

اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطين…

توضیحات

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به همراه آرای دادگاه های تجدید نظر

ماده واحده دو تبصره ذیل به عنوان تبصره های ۵ و ۶ به قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی

موقوفه مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۶۳ ،  الحاق و شماره تبصره ۵ قانون مذکور ،  به شماره ۷ تغییر می یابد .

قانون الحاق دو تبصره

تبصره ۵ اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای
سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان
در تصرف مالکین مذکور ،  می باشد ،  و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی
درآمده و توسط مالکین هیچ گونه  سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی
و قانونی وجود نداشته باشد و هم چنین ،  املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای
وقفیت نسبت به آن ها شده است . در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول
حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار
ساقط و کان لم یکن می گردد .  و در صورت بروز اختلاف ، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۶ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون

حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶,۵,۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت

از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۱۳۷۱٫۷٫۵ قرار گیرد ، مشمول ماده واحده مذکور ،  نبوده و موقوفه تلقی

نمی شود ،  مگر در مورد حریم موقوفات و