قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت

۹۹۹,۰۰۰ ریال

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که با عنوان طرح تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25 / 1 / 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلان شهرها) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده…

توضیحات

قانون اصلاح تسری آییننامه

قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵

با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات بعدی به شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلان شهرها) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود.

قانون اصلاح تسری آییننامه

با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۴ / ۲ / ۱۳۹۰ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

شماره : ۴۴۳۱۵ – ۷ / ۳ / ۱۳۹۰

وزارت کشور -وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ،

و در تاریخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۵۱۵ / ۲۳۴ مورخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ،
کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت
تبصره ۳ – اگر به تشخیص شهرداری تهران موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار با خدمت در خارج از کشور هم برسد.
یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوطه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.
ماده ۴ – در مواد (۱۴) و (۱۸) و تبصره آن و ماده (۳۸) عبارت « انجمن شهر» به عبارت « شورای اسلامی شهر» تغییر می یاید
و در بندهای اصلاحی (ب) و (ج) ماده (۳۳) عبارت «شورای شهر » به عبارت «شورای اسلامی شهر » اصلاح می گردد .