قانون اصلاح مواد ۱ و ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۲ / ۸ / ۱۳۶۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

ماده یک و بندهای الف و ب و ج ماده ۳۳ و تبصره ذیل ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر اصلاح می شود :…

توضیحات

قانون اصلاح مواد۱و۳۳ آئیننامه

قانون اصلاح مواد ۱ و ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۲ / ۸ / ۱۳۶۲

ماده واحده  ماده یک و بندهای الف و ب و ج ماده ۳۳ و تبصره ذیل ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر اصلاح می شود :

معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :

اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند. دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.

سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات تفویض شده به شهردارمی باشد.

قانون اصلاح مواد۱و۳۳ آئیننامه

ماده واحده  ماده یک و بندهای الف و ب و ج ماده ۳۳ و تبصره ذیل ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر اصلاح می شود :
معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :
 اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.  دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.
 سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات تفویض شده به شهردارمی باشد.
ماده واحده  ماده یک و بندهای الف و ب و ج ماده ۳۳ و تبصره ذیل ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شرح زیر اصلاح می شود :
معاملات از نظر مبلغ در این آئین نامه به سه نوع تقسیم می شود :
  اول – معاملات جزئی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند. دوم – معاملات متوسط که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.
سوم – معاملات عمده که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات تفویض شده به شهردارمی باشد.