قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۶۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آئین نامه معاملات شهرداری تهران – مصوب 24 – 8 / 1362 الحاق و…

توضیحات

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد۱و۳۳

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب  ۱۳۶۲

ماده واحده متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) به عنوان تبصره  (۱) تعیین می گردد.

 ۲- حد نصاب های تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور  با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.

قانون اصلاح قانون اصلاح مواد۱و۳۳

ماده واحده متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) به عنوان تبصره  (۱) تعیین می گردد.
 ۲- حد نصاب های تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور  با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده واحده متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) به عنوان تبصره  (۱) تعیین می گردد.
 ۲- حد نصاب های تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور  با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده واحده متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) به عنوان تبصره  (۱) تعیین می گردد.
 ۲- حد نصاب های تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور  با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده واحده متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) به عنوان تبصره  (۱) تعیین می گردد.
 ۲- حد نصاب های تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور  با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده واحده متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده واحده قانون اصلاح مواد (۱) و (۳۳) به عنوان تبصره  (۱) تعیین می گردد.
 ۲- حد نصاب های تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور  با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.