قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ / ۲ / ۳۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱

اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود :

۱- کشاورزی – عبارت است ،  از تولید محصول به وسيله عملیات زراعی و هم چنین ،  دامداری و تولید محصولات حيواني

۲- کشاورز – کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود .

۳- کمک کشاورز – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند  ….

توضیحات

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ / ۲ / ۳۹