قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ / ۲ / ۳۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱

اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود :

۱- کشاورزی – عبارت است ،  از تولید محصول به وسيله عملیات زراعی و هم چنین ،  دامداری و تولید محصولات حيواني

۲- کشاورز – کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود .

۳- کمک کشاورز – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند  ….

توضیحات

قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ / ۲ / ۳۹

فصل اول – تعاریف
ماده ۱
اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود :
۱- کشاورزی – عبارت است ،  از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و هم چنین ،  دامداری و تولید محصولات حیوانی
۲- کشاورز – کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود .
قانون اصلاحات ارضی مصوب
۳- کمک کشاورز – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند  .
۴- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی می کند  .  و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد  .
۵- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است  .
۶- خانوار – عبارت است ،  اززن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت ریس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند  .
۷- مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.

۸- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی  .

۹ – زمین منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند

نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد .

الف – زمین بایر – زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد .

ب – اراضی موات- زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد .

پ – مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل