قانون استفساریه تبصره ( ۵ ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

موضوع استفساریه :

ماده واحده

آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب 19 / 12 / 1380  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت…

توضیحات

قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال
اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید
در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد
قانون استفساریه تبصره ۵
فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد
اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش
رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و
املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟

موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون

ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید

در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟

موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش

رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و

املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟

موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد

فروش رقبات ، آب و اراضی