قانون استفساریه تبصره ( ۵ ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

موضوع استفساریه :

ماده واحده

آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب 19 / 12 / 1380  این بوده که ابتدائاً

توضیحات

قانون استفساریه تبصره (  ۵ ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

موضوع استفساریه : ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده

« قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که

ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت

اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟

قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه
موضوع استفساریه :
ماده واحده
آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده
قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه
موضوع استفساریه :

ماده واحده

آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه »

مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک

موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟

قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

موضوع استفساریه :

ماده واحده

آیا منظور مقنن از تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،

آب و اراضی موقوفه » مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰  این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد

اراضی و املاک موضوع تبصره ۵ اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟