قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

فصل اول – در ترتيب شعب ادارات مرکزی

ماده اول

ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل است :

(۱) دائره وزارت مشتمل بر وزیر و کابینه وزیر .

(۲) مدير كل .

(۳) اداره تعلیم عمومی . …

توضیحات

قانون اداری وزارت معارف

قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

فصل اول – در ترتیب شعب ادارات مرکزی

ماده اول  ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل است :

(۱) دائره وزارت مشتمل بر وزیر و کابینه وزیر .

(۲) مدیر کل .

(۳) اداره تعلیم عمومی .

(۴) اداره معارف .

(۵) اداره اوقاف.

(۶) دائره تحقیقات .

(۷) دائره تفتیش .

(۸) دائره محاسبات .

(۹) هیأت شورای معارف .

قانون اداری وزارت معارف

فصل دوم – در وظایف وزیر و اعضاء ادارات

ماده دوم وظایف وزیر :
(۱) مسئولیت صحت مصارف اداره هر شعبه .
(۲) اجرای قوانین موضوعه در ترویج معارف و تصحیح امور اوقاف .
(۳) تهیه اسباب تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوسطه و عالیه .
(۴) ترتیب شعب ادارات وزارتخانه در ایالات و ولایات .
(۵) حفظ ارتباط اداره معارف ایران با سایر دول .
 ماده سوم وظائف مدیر کل :
(۱) مسئولیت امور اداره در نزد وزیر .
(۲) تدارک موجبات پیشرفت امور ادارات .
(۳) تصدیق مراتب لیاقت اجزاء و استحقاق آن ها در نیل به مراتب و درجات عالی تر .
 (۴) تعیین حدود و حقوق اجزاء و اظهار آن در راپرت هایی که به دولت یا به مجلس شورای ملی تقدیم می شود.
(۵) ترتیب نظام نامه ها و مواظبت در اجرای آن ها .
(۶) نظارت در اثاثیه ادارات مرکزی .
(۷) ترتیب بودجه وزارتخانه .
(۸) امضای احکام و قراردادهای اداره قبل از امضای وزیر .
(۹) تصدیق راپرت های اداره ای که به امضای مدیران ادارات است .
(۱۰) نظارت در مالیه وزارتخانه و محاسبه آن ها .
(۱۱) امضاء در موارد ذیل عوض وزیر در صورتی که وزیر اجاره داده باشد :
(اولاً) در تعیین مدت اجازه مرخصی اجزاء جزو و غیره از رؤساء .
(ثانیاً) اجرای سیاست و مجازات اداره در حق اجزاء جزو .
(ثالثاً) توقیف مقرری و عزل اجزاء جزو موافق قانون تشکیلات اداره و قانون استخدام .
(ثالثاً) توقیف مقرری و عزل اجزاء