قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوبه ۲۸ شعبان المعظم ۱۳۲۸ قمری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده اول

ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل است:

(۱) دائره وزارت مشتمل بر وزیر و کابینه وزير .

(۲) مدير كل .

(۳) اداره تعلیم عمومی .

(۴) اداره معارف .

(۵) اداره اوقاف .

توضیحات

قانون اداری وزارت معارف قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوبه ۲۸ شعبان المعظم ۱۳۲۸ قمری

قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

مصوبه ۲۸ شعبان المعظم ۱۳۲۸ قمری

فصل اول در ترتیب شعب ادارات مرکزی

ماده اول  ادارات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل است:

(۱) دائره وزارت مشتمل بر وزیر و کابینه وزیر .

(۲) مدیر کل .

(۳) اداره تعلیم عمومی . (۴) اداره معارف . (۵) اداره اوقاف . (۶) دائره تحقیقات .

(۷) دائره تفتیش . (۸) دائره محاسبات .

(۹) هیأت شورای معارف .

فصل دوم در وظایف وزیر و اعضاء ادارات

قانون اداری وزارت معارف

ماده دوم وظایف وزیر

(۱) مسئولیت صحت مصارف اداره هر شعبه .

(۲) اجرای قوانین موضوعه در ترویج معارف و تصحیح امور اوقاف .

(۳) تهیه اسباب تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوسطه و عالیه .

(۴) ترتیب شعب ادارات وزارتخانه در ایالات و ولایات .

(۵) حفظ ارتباط اداره معارف ایران با سایر دول .

ماده سوم وظائف مدیر کل :
 (۱) مسئولیت امور اداره در نزد وزیر .
(۲) تدارک موجبات پیشرفت امور ادارات .
 (۳) تصدیق مراتب لیاقت اجزاء و استحقاق آن ها در نیل به مراتب و درجات عالی تر .
 (۴) تعیین حدود و حقوق اجزاء و اظهار آن در راپرت هایی که به دولت یا به مجلس شورای
(ل) تقدیم می شود .
(۵) ترتیب نظام نامه  ها و مواظبت در اجرای آن ها .
(۶) نظارت در اثاثیه ادارات مرکزی .
(۷) ترتیب بودجه وزارتخانه .
(۸) امضای احکام و قراردادهای اداره قبل از امضای وزیر .
(۹) تصدیق راپرت های اداره ای که به امضای مدیران ادارات است .
( ۱۰ ) نظارت در مالیه وزارتخانه و محاسبه آن ها .
(۱۱ ) امضاء در موارد ذیل عوض وزیر در صورتی که وزیر اجاره داده باشد.

(اولاً) در تعیین مدت اجازه مرخصی اجزاء جزو و غیره از رؤساء.

(۶) نظارت در اثاثیه ادارات مرکزی .
(۷) ترتیب بودجه وزارتخانه .
(۸) امضای احکام