قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۱۹ / ۱ / ۱۳۵۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است ،  دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضى مصوب 27 / 10 / 41  را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی…

توضیحات

قانون اجازه تبدیل احسن دهات قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب ۱۹ / ۱ / ۱۳۵۰

قانون اجازه تبدیل احسن دهات

ماده واحده وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است ،  دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات
ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضى مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۴۱  را طبق قوانین و مقررات
مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آن ها منتقل نماید.
وجوه حاصل از فروش این گونه املاک بر اساس مقررات آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت
خواهد رسید به خرید مال دیگری اختصاص داده می شود ،  تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل
قرار گیرد و شرایط تبدیل به احسن نمودن این قبیل موقوفات عام نیز در آیین نامه تعیین خواهد شد.
ماده واحده وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است ،  دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده
۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضى مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۴۱  را طبق قوانین و مقررات مرحله
اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آن ها منتقل نماید.
وجوه حاصل از فروش این گونه املاک بر اساس مقررات آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت خواهد
رسید به خرید مال دیگری اختصاص داده می شود ،  تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد
و شرایط تبدیل به احسن نمودن این قبیل موقوفات عام نیز در آیین نامه تعیین خواهد شد.

ماده واحده وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است ،  دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲

قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضى مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۴۱  را طبق قوانین و مقررات مرحله اول

اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آن ها منتقل نماید.

وجوه حاصل از فروش این گونه املاک بر اساس مقررات آیین نامه ای که