قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است….

توضیحات

قانون ابطال اسنادفروش رقبات

قانون ابطال اسنادفروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به

صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

قانون ابطال اسنادفروش رقبات

تبصره ۱ – از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با

رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و
مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰,۲,۲ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با
حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به
صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ – از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با
رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و
مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰,۲,۲ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با
حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به
صورتی به ملکیت درآمده باشد ، به وقفیت خود بر می گردد و