قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ابطال اسناد رقبات

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 25 / 11 / 1371 به همراه نظریات مشورتی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و
اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 25 / 11 / 1371 به همراه نظریات مشورتی

توضیحات

قانون ابطال اسناد رقبات

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ به همراه نظریات مشورتی

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و
اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
 تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
قانون ابطال اسناد رقبات
تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد
اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
 تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به

صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای

اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

 تبصره ۲-