قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰ به همراه آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد .  و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱

پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد….

توضیحات

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۱  با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰

به همراه آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان

قانون ابطال اسناد فروش رقبات

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد ، و
اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و
حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

قانون ابطال اسناد فروش رقبات

 تبصره ۲- کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۰ و
سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با
رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود ،  وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده
بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و
با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصره  ۳ کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی

یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود ،

می توانند ،  برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند ، در صورتی که متصرف

طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند ،  از تاریخ تصویب

این قانون با متصرف تنظیم