فرم استشهادیه انحصاروراثت مورد تایید دفاتر اسناد رسمی مخصوص وراث طبقه اول

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرم استشهادیه انحصاروراثت مورد تایید دفاتر اسناد رسمی مخصوص وراث طبقه اول
لازم است این فرم را دانلود کرده و سپس متقاضی آنرا امضا نماید و به همراه سه شاهد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایید .
در نظر داشته باشید که شهود باید دارای ثنا باشند .

توضیحات

فرم استشهادیه انحصاروراثت مورد تایید دفاتر اسناد رسمی مخصوص وراث طبقه اول