فرم استشهادیه انحصاروراثت مورد تایید دفاتر اسناد رسمی مخصوص وراث طبقه دوم

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرم استشهادیه انحصاروراثت مورد تایید دفاتر اسناد رسمی مخصوص وراث طبقه دوم
لازم است فرم را دانلود کرده و تکمیل نمایید و متقاضی آنرا امضا کند و به همراه سه شاهد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایید . لازمست شهود دارای ثنا باشند .

توضیحات

فرم استشهادیه انحصاروراثت مورد تایید دفاتر اسناد رسمی مخصوص وراث طبقه دوم