عضویت یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۰

۹۹۹,۰۰۰ ریال

به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ،…

توضیحات

عضویت یکنفر از قضات

عضویت یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۰

به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.

یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیات حل اختلاف به منظور حل  اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه فوق انتخاب گردد .

عضویت یکنفر از قضات

به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.
یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیات حل اختلاف به منظور حل  اختلافات انتخاب گردد .
به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.
یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیات حل اختلاف به منظور حل  اختلافات انتخاب گردد .
به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.
یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیات حل اختلاف به منظور حل  اختلافات انتخاب گردد .
به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.
به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.
یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیات حل اختلاف به منظور حل  اختلافات انتخاب گردد .
به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی انتخاب گردد.
یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیات حل اختلاف به منظور حل  اختلافات انتخاب گردد .