عدم مغایرت ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 7 / 11 / 1371             شماره : هـ / 74 / 131

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ………… مدعی خلاف شرع بودن ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه…

توضیحات

عدم مغایرت ماده ۴۱

عدم مغایرت ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور

( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران )

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم ………… مدعی خلاف شرع بودن ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و

اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، مصوب  ۱۰ / ۲ / ۶۵ هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال

سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد.

عدم مغایرت ماده ۴۱

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
 خلاصه موضوع : آقای رحیم …………… در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران) به
لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح آن بیان کرده است که :
ماده مورد اعتراض ، اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاوره در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت
تولیتشان برخلاف مقررات وقف نامه ها ، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط ، یعنی دارای پروانه
وکالت نموده است. در حالی که به اجماع همه فرق مسلمین، هرگونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات حرام و ممنوع است.
سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد.
 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
 خلاصه موضوع : آقای رحیم …………… در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران) به
لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح آن بیان کرده است که :
ماده مورد اعتراض ، اختیار و آزادی متولیان موقوفات را