عدم مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه با شرع انور (مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران) به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره : هـ / 79 / 107      تاریخ : 17 / 5 / 1379

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه برکاتهم )

با سلام و تحیات؛

نظر به این که آقای رحیم …….. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف…

توضیحات

عدم مغایرت ماده۲آییننامه قانون ابطال

عدم مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی

موقوفه با شرع انور (مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران)

به همراه نظریه فقهای شورای نگهبان

عدم مغایرت ماده۲آییننامه قانون ابطال

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه برکاتهم )

با سلام و تحیات؛

نظر به این که آقای رحیم …….. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲ آیین نامه

اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران

شده اند ، ضمن ارسال سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات رسیدگی

به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
آقای رحیم ………….. در شکایت نامه تقدیمی معترض ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش
رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و
در توضیح بیان کرده است ؛ به موجب این ماده به رئیس سازمان اوقاف که رئیس کمیسیون نیز می باشد ،
صلاحیت داده شده است که در دعاوی مربوط به وقفیت املاک
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه برکاتهم )
با سلام و تحیات؛
نظر به این که آقای رحیم …….. به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲ آیین نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران
شده اند ، ضمن ارسال سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات رسیدگی
به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
خلاصه موضوع :
آقای رحیم ………….. در شکایت نامه تقدیمی معترض ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش
رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در