عدم مغایرت ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 7 / 11 / 1374  شماره : هـ / 74 / 139

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة بركاتهم)

نظر به این که آقای رحیم  ………… به شرح شکایت نامه تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه «کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف امور خیریه » مصوب 30 / 9 / 65   هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال…

توضیحات

عدم مغایرت ماده ۲۹

عدم مغایرت ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

( مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) با شرع انور

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه برکاتهم)

عدم مغایرت ماده ۲۹

ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.

« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه» مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ، در جلسه مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۷۶  فقهای شورای نگهبان مطرح شد.

مغایر موازین شرع شناخته نشد.

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.

« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه» مصوب ۳۰ / ۹ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ،  فقهای شورای نگهبان مطرح شد.

مغایر موازین شرع شناخته نشد.

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.

« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه»  فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
مغایر موازین شرع شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.
« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه»  فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
مغایر موازین شرع شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.
« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه»  فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
مغایر موازین شرع شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.
« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه»  فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
مغایر موازین شرع شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
ادعای خلاف شرع بودن ماده ۲۹ آیین نامه مطرح شد.
« کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه» فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
مغایر موازین شرع شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی