عدم مغایرت ماده۲۴ آییننامه اوقاف عدم مغایرت ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریات فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 17 / 2 / 1383         شماره :  هـ  ع / 82 / 688

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم

با سلام و تحیات؛

نظر به این که آقای سید احمد مبرقع به شرح دادخواست تقدیمی مدعی…

توضیحات

عدم مغایرت ماده۲۴ آییننامه اوقاف

عدم مغایرت ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور

به همراه نظریات فقهای شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم

با سلام و تحیات؛

عدم مغایرت ماده۲۴ آییننامه اوقاف

نظر به این که آقای سید احمد مبرقع به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه لطفاً

در این خصوص اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

عدم مغایرت ماده۲۴ آییننامه اوقاف 

خلاصه موضوع : آقای سید احمد مبرقع طی دادخواستی خواستار ابطال ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شده است با این توضیح که مفاد این ماده عملا موجبات زحمت
متولیان و هتک حرمت و حیثیت موقوف علیهم و مانع از اجرای نیات واقف خواهد بود و عملا سبب تعطیلی این
امر خیر و بی رغبتی مسلمین در ایجاد موقوفات در آینده خواهد شد . و چون این مسأله برخلاف شرع مطهر
و قوانین موضوعه می باشد ، درخواست رسیدگی و صدور رأی بر ابطال ماده فوق الذکر کرده است.
خلاصه موضوع : آقای سید احمد مبرقع طی دادخواستی خواستار ابطال ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه شده است با این توضیح که مفاد این ماده عملا موجبات زحمت
متولیان و هتک حرمت و حیثیت موقوف علیهم و مانع از اجرای نیات واقف خواهد بود و عملا سبب تعطیلی این
امر خیر و بی رغبتی مسلمین در ایجاد موقوفات در آینده خواهد شد . و چون این مسأله برخلاف شرع مطهر
و قوانین موضوعه می باشد ، درخواست رسیدگی و صدور رأی بر ابطال ماده ابطال ماده