عدم مغایرت رأی شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 17 / 7 / 1374          شماره : هـ / 74 / 77

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامة تأییداتهم )

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای جعفر …………….. به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف…

توضیحات

عدم مغایرت رأی شماره۳۴۴۲

عدم مغایرت رأی شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه تأییداتهم )

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای جعفر …………….. به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن رأی هیأت

عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۶۹ ( ۴۰۹۷ /۳۸ – ۱۰ / ۴ /۶۹ )

گردیده اند، ضمن ارسال تصویر سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات اتخاذ

تصمیم نسبت به پرونده فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور

عدم مغایرت رأی شماره۳۴۴۲

خلاصه موضوع : آقای جعفر …………. در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال رأی هیأت عمومی شورای
عالی مالیاتی به شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰  مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۹  به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در
توضیح خواسته بیان کرده است که :
با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه تأییداتهم )
با اهداء سلام و تحیات ؛
نظر به این که آقای جعفر …………….. به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن رأی هیأت
عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۶۹ ( ۴۰۹۷ /۳۸ – ۱۰ / ۴ /۶۹ )
گردیده اند، ضمن ارسال تصویر سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد، اظهار نظر فرموده تا موجبات اتخاذ
تصمیم نسبت به پرونده فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – اسماعیل فردوسی پور
خلاصه موضوع : آقای جعفر …………. در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال رأی هیأت عمومی شورای
عالی مالیاتی به شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰  مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۹  به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در
توضیح خواسته بیان کرده است که :
با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه تأییداتهم )
با اهداء سلام و تحیات ؛
نظر به این که آقای جعفر …………….. به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن رأی هیأت
عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۴۴۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۲ / ۶۹ ( ۴۰۹۷ /۳۸ – ۱۰ / ۴ /۶۹ )
گردیده اند، ضمن ارسال تصویر سوابق امر، لطفاً نسبت به