عدم مغایرت دستورالعمل شماره ۷۱۷۴ / ۵۱۴ / ۳۱ / ۴۲۰ ف مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۹ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 29 / 2 / 1371            شماره :  هـ / 71 / 28

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات وافره ؛

نظر به این که آقای اکبر ………… به شرح داد خواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری مدعی خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 7174 / 31 / 420 / ف مورخ 30 / 11 / 69 و بخش نامه شماره 881 / 420  مورخ 5 / 2 / 68 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشند ،

توضیحات

عدم مغایرت دستورالعمل شماره۷۱۷۴

عدم مغایرت دستورالعمل شماره ۷۱۷۴ / ۵۱۴ / ۳۱ / ۴۲۰ ف مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۹  سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات وافره ؛

نظر به این که آقای اکبر ………… به شرح داد خواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری

مدعی خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۷۱۷۴ / ۳۱ / ۴۲۰ / ف مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۶۹ و بخش نامه

شماره ۸۸۱ / ۴۲۰  مورخ ۵ / ۲ / ۶۸ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشند ،

عدم مغایرت دستورالعمل شماره۷۱۷۴

ضمن ارسال تصویر سوابق و مدارک مربوط، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات

رسیدگی به پرونده فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد

 خلاصه موضوع : آقای اکبر ……… طی داد خواستی ابطال دستورالعمل

شماره ۷۱۷۴ / ۵۱۴ / ۳۱ / ۴۲۰ / ف مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۹ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

به لحاظ مغایرت با شرع انور شده و توضیح داده است که:

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات وافره ؛

نظر به این که آقای اکبر ………… به شرح داد خواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری

مدعی خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره ۷۱۷۴ / ۳۱ / ۴۲۰ / ف مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۶۹ و بخش نامه

شماره ۸۸۱ / ۴۲۰  مورخ ۵ / ۲ / ۶۸ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشند ،

عدم مغایرت دستورالعمل شماره۷۱۷۴
 ضمن ارسال تصویر سوابق و مدارک مربوط، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات
رسیدگی به پرونده فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
 خلاصه موضوع : آقای اکبر ……… طی داد خواستی ابطال دستورالعمل
شماره ۷۱۷۴ / ۵۱۴ / ۳۱ / ۴۲۰ / ف مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۹ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
به لحاظ مغایرت با شرع انور شده و توضیح داده است که:
به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)
با اهداء سلام و تحیات وافره ؛
 نظر به این که آقای اکبر ………… به شرح داد خواست تقدیمی