عدم مغایرت تصویب نامه های شماره ۵۲۱۶۶ و ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۷ هیأت وزیران با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ :   23 / 5 / 1378                شماره : هـ / 78 / 139

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای محمد ……………. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن تصویب نامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ 11 / 8 / 1377  هیأت وزیران شده اند ، ضمن..

توضیحات

عدم مغایرت تصویبنامههای شماره ۵۲۱۶۶

عدم مغایرت تصویب نامه های شماره ۵۲۱۶۶ و ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۷  هیأت وزیران با شرع انور

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای محمد ……………. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن تصویب نامه

شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۷  هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوط، لطفاً

نسبت به موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –

عدم مغایرت تصویبنامههای شماره ۵۲۱۶۶

سید ابوالفضل موسوی تبریزی

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای محمد ……………. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن تصویب نامه
شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۷  هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوط، لطفاً
نسبت به موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )
با سلام و تحیات ؛
نظر به این که آقای محمد ……………. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن تصویب نامه
شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۷  هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوط، لطفاً
نسبت به موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
با سلام و تحیات ؛
نظر به این که آقای محمد ……………. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن تصویب نامه
شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۷  هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوط، لطفاً
نسبت به موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم