عدم مغایرت تبصره های ۱ و ۳ ماده ۲۰ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 14 / 9 / 1367   شماره : هـ / 65 / 53

فقهای محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام و تحیات ؛

احتراماً به پیوست یک نسخه از داد خواست و ضمایم مربوط به آن در خصوص شکایت ……… به طرفیت اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه که…

توضیحات

عدم مغایرت تبصرههای۱و۳ ماده۲۰

عدم مغایرت تبصرههای۱و۳ ماده۲۰ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون حج و اوقاف و امور

خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

فقهای محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام و تحیات ؛

عدم مغایرت تبصرههای۱و۳ ماده۲۰

احتراماً به پیوست یک نسخه از داد خواست و ضمایم مربوط به آن در خصوص شکایت ……… به طرفیت

اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه که طی آن تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۰ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی

قانون حج و اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع دانسته ، ارسال می گردد .

مقتضی است در خصوص ادعای شاکی ، نسبت به موارد مذکور اظهار نظر فرمایید تا موجبات رسیدگی

به پرونده فوق الاشعار فراهم گردد .

من ا… التوفیق

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –  محمد علی فیض

 خلاصه موضوع :

آقای ……………… طی داد خواستی خواستار ابطال تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۰ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی

قانون حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مغایرت با شرع

انور شده و در توضیح خواسته افزوده است از آن جا که تبصره یک و سه ماده

احتراماً به پیوست یک نسخه از داد خواست و ضمایم مربوط به آن در خصوص شکایت ……… به طرفیت
اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه که طی آن تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۰ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی
قانون حج و اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع دانسته ، ارسال می گردد .
 مقتضی است در خصوص ادعای شاکی ، نسبت به موارد مذکور اظهار نظر فرمایید تا موجبات رسیدگی
به پرونده فوق الاشعار فراهم گردد .
من ا… التوفیق
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –  محمد علی فیض
 خلاصه موضوع :
آقای ……………… طی داد خواستی خواستار ابطال تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۰ و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی و