عدم مغایرت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵ هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 16 / 2 / 1373         شماره :  هـ / 73 / 197

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای رحیم  …………….. طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات…

توضیحات

عدم مغایرت تبصرههای۱و۲ ماده۱۹

عدم مغایرت تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

اوقاف و امور خیریه با شرع انور ( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با اهداء سلام و تحیات ؛

عدم مغایرت تبصرههای۱و۲ ماده۱۹

نظر به این که آقای رحیم  …………….. طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن

تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور

خیریه مصوب  ۱۰ / ۲ / ۶۵ هیأت وزیران گردیده اند .

ضمن ارسال سوابق امر ، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات اتخاذ تصمیم نسبت

به پرونده فراهم گردد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –

اسماعیل فردوسی پور

عدم مغایرت تبصرههای۱و۲ ماده۱۹

 خلاصه موضوع : آقای رحیم ………… در شکوائیه تقدیمی خواستار ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح آن بیان کرده است که :

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)
با اهداء سلام و تحیات ؛
نظر به این که آقای رحیم  …………….. طی شکایت نامه تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن
تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه مصوب  ۱۰ / ۲ / ۶۵ هیأت وزیران گردیده اند .
 ضمن ارسال سوابق امر ، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات اتخاذ تصمیم نسبت
به پرونده فراهم گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
اسماعیل فردوسی پور
 خلاصه موضوع : آقای رحیم ………… در شکوائیه تقدیمی خواستار ابطال تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
( مصوب ۱۰ / ۲ / ۱۳۶۵  هیأت وزیران ) به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح آن بیان کرده است