عدم مغایرت بند یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی و موقوفه ( مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴ هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 22 / 4 / 1378               شماره هـ/ ۷۷ / 141

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامة برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای فضل الله ………….. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بند یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه عام مصوب 3 / 2 / 1374  هیأت وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر…

توضیحات

عدم مغایرت بندیک ماده۳

عدم مغایرت بند یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی و

موقوفه ( مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران ) با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

عدم مغایرت بندیک ماده۳

نظر به این که آقای فضل الله ………….. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بند یک ماده ۳ آیین

نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه عام مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  هیأت

وزیران شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به مورد اظهارنظر فرموده تا موجبات

طرح و رسیدگی به پرونده فراهم گردد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
خلاصه موضوع :
 آقای فضل الله …………..  در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون
ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳ / ۲ / ۱۳۷۴  هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با
شرع انور شده و در توضیح بیان کرده است که :
 بر خلاف ماده واحده به ویژه تبصره ۲ آن قانون ، در بند ۱ ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض خلع ید از متصرف
قبلی پیش بینی شده است . نظر به این که متصرفین از زارعین نا آگاه به مسأله برای آبادانی اراضی مزبور
هزینه نموده اند ،  و به لحاظ نا آگاهی از قانون ، موقتاً از تنظیم سند رسمی در مهلت مقرر خودداری ورزیده اند ،
در صورت خلع ید متضرر می شوند . در حالی که طریق عادلانه تری مانند الزام به تنظیم سند اجاره از طریق
دادگاه ، میسر و در مورد مشابه معمول است ؛ لذا ، اقدام به خلع ید منصفانه نبوده و
از وجاهت شرعی برخوردار نیست .
عدم مغایرت بندیک ماده۳
نظر به این که آقای فضل الله ………….. طی دادخواست تقدیمی ، مدعی خلاف شرع بودن بند یک