عدم مغایرت بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰ م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای مجتبی ………… به وکالت از آقای علی اصغر ……….. طی دادخواست تقدیمی

مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰م مورخ 26 / 1 / 1375  نماینده ولی

توضیحات

عدم مغایرت بخش نامه شماره ۱۵۵

عدم مغایرت بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰ م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵  نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامت برکاتهم )

با سلام و تحیات ؛

نظر به این که آقای مجتبی ………… به وکالت از آقای علی اصغر ……….. طی دادخواست تقدیمی

مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵  نماینده ولی فقیه و

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به

موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –

سید ابوالفضل موسوی تبریزی

عدم مغایرت بخش نامه شماره ۱۵۵

خلاصه موضوع : آقای مجتبی ……………… به وکالت از آقای علی اصغر ………….. در دادخواست تقدیمی خواستار

ابطال بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰ م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵  نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان

اوقاف و امور خیریه به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح بیان کرده است که :

خلاصه موضوع :
آقای مجتبی ……………… به وکالت از آقای علی اصغر ………….. در دادخواست تقدیمی خواستار
ابطال بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰ م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵  نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان
اوقاف و امور خیریه به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و در توضیح بیان کرده است که :
نظر به این که آقای مجتبی ………… به وکالت از آقای علی اصغر ……….. طی دادخواست تقدیمی
مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره ۱۵۵ / ۱۰۰م مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۷۵  نماینده ولی فقیه و
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه ، لطفاً نسبت به
موضوع ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
نظر به این که آقای مجتبی ………… به وکالت از آقای علی اصغر ……….. طی دادخواست تقدیمی
مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه