عدم مغایرت بخش نامه شماره ۷۷۷۷ مورخ ۱۱/۳۰/ ۱۳۶۷ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 7 / 9 / 1372               شماره :  هـ / 71 / 197

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامة تأییداتهم )

با اهداء سلام ؛

نظر به این که آقایان محمد ………… و …………  ، به شرح داد خواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره :  ۷۷۷۷ مورخ 30 / 11 / 67  سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گردیده اند ، ضمن ارسال سوابق مربوطه، لطفاً نسبت…

توضیحات

عدم مغایرت بخشنامه شماره۷۷۷۷

عدم مغایرت بخشنامه شماره۷۷۷۷ مورخ ۱۱/۳۰/ ۱۳۶۷ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با شرع انور

به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان ( دامه تأییداتهم )

با اهداء سلام ؛

نظر به این که آقایان محمد ………… و …………  ، به شرح داد خواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن

بخش نامه شماره :  ۷۷۷۷ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۶۷  سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گردیده اند ،

ضمن ارسال سوابق مربوطه، لطفاً نسبت به مورد ، اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح پرونده در جلسه هیأت

عمومی فراهم گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد

عدم مغایرت بخشنامه شماره۷۷۷۷

خلاصه موضوع :  
آقای محمد ……….. و ۷۵ نفر از کسبه بازار قیصریه زنجان طی داد خواست و شکوائیه ای خواستار
ابطال بخش نامه شماره ۷۷۷۷ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۶۷  سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به
لحاظ مخالفت با موازین اسلامی شده و در توضیح بیان کرده اند که :
با توجه به این که مقررات مذکور در آن بخش نامه ، ضوابط دوگانه ای را برای موضوعی واحد ؛ یعنی
اجاره های تجاری منعقده بر اساس شرایط و ضوابط قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب ۱۳۵۶) و
مستغلات موضوع آن قانون ، به طور تبعیض آمیز حاکم نموده و شرایط و ضوابط جدیدی مغایر با اصول
و موازین اسلامی از جمله « المسلمون عند شروطهم » و « المؤمن اذا وَعَدَ وَفى» مقرر نموده که تحمیل
آن ها به طور یک طرفه به مستأجرینی که اجاره آن ها مسبوق به سابقه است ، از وجاهت شرعی برخوردار نیست.
با توجه به این که مقررات مذکور در آن بخش نامه ، ضوابط دوگانه ای را برای موضوعی واحد ؛ یعنی
اجاره های تجاری منعقده بر اساس شرایط و ضوابط قانون روابط موجر و مستأجر ( مصوب ۱۳۵۶) و
مستغلات موضوع آن قانون ، به طور تبعیض آمیز حاکم نموده