عدم مغایرت بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع انور به همراه نظریات فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ 26 / 8 / 1382       شماره : هـ / 82 / 396

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم

با سلام و تحیات؛

نظر به این که آقای اکبر نایب زاده به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ 7 / 3 / 1373 سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق مربوطه لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده…

توضیحات

عدم مغایرت بخش نامه شماره ۲۰۶۰

عدم مغایرت بخش نامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳  / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه

با شرع انور به همراه نظریات فقهی شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم

با سلام و تحیات؛

نظر به این که آقای اکبر نایب زاده به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه

شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق

مربوطه لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

عدم مغایرت بخش نامه شماره ۲۰۶۰

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم
 با سلام و تحیات؛
نظر به این که آقای اکبر نایب زاده به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه
شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق
مربوطه لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم
 با سلام و تحیات؛
نظر به این که آقای اکبر نایب زاده به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه
شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق
مربوطه لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگی به پرونده فراهم شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان دامت برکاتهم
 با سلام و تحیات؛
نظر به این که آقای اکبر نایب زاده به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن بخش نامه

شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند ، ضمن ارسال تصویر سوابق

مربوطه لطفاً نسبت به موضوع اظهار نظر فرموده تا