عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با شرع و عدم مداخله شورای نگهبان در مورد موضوعات قضایی به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 11 / 12 / 1376              شماره : 20590 / 5 / 41

حضرت آیت الله جنتی – دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیت ؛

طبق حکم مورخ 25 / 11 / 1372  صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، وقف نامه ای به تاریخ دهم شعبان یک هزار و چهارصد و چهارده….

توضیحات

عدمصلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با شرع و عدم مداخله شورای نگهبان در مورد موضوعات قضایی به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

حضرت آیت الله جنتی – دبیر محترم شورای نگهبان

عدمصلاحیت دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت ؛

طبق حکم مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۲  صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، وقف نامه ای به تاریخ

دهم شعبان یک هزار و چهارصد و چهارده هجری قمری مطابق با سیزدهم بهمن ۱۳۷۲ تنظیم گردیده که طی

نامه شماره ۶۵ تا ۳۸۷۲ مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۷۲  به سازمان اوقاف ارسال شده است.

به موجب رأی مزبور ۵۱ % املاک ، رقبات و سهام شرکت کشت و صنعت خوزستان مربوط به خانواده

بشارت وقف شده ، و وقف نامه مزبور طی شماره ۳۴۶۱ / ۴۱۰ – ۳ / ۱۲ / ۷۲ از سازمان اوقاف به

مدیریت اوقاف و امور خیریه استان خوزستان ارسال گردیده است.

آقای ………… وکیل واقف ، طی مرقومه ای ضمن اعلام مراتب به عمل کرد وزارت کشاورزی که در

اجرای لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغای قراردادهای کشت و
صنعت مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸ و تبصره های الحاقی مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۸ مصوب شورای انقلاب اسلامی
انجام گرفته است ، اعتراض نموده و مدعی است با توجه به موقوفه بودن املاک مورد نظر ، اقدام وزارت
کشاورزی برخلاف اصول قانونی و شرع انور می باشد .
على هذا بدین وسیله تصاویر نامه و مدارک نام برده به انضمام تصویر نامه شماره ۲۸۲۴ / ۴۱۰
مورخ ۸ / ۱۱ / ۷۶  سازمان اوقاف و امور خیریه به حضور عالی ارسال می گردد ،  تا دستور بررسی
و اعلام نظریه صادر رئیس کل دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
فرمایید.
رییس کل دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
انجام گرفته است ، اعتراض نموده و مدعی است با توجه به موقوفه بودن املاک مورد نظر ، اقدام وزارت
کشاورزی برخلاف اصول قانونی و شرع انور می باشد .
على هذا بدین وسیله تصاویر نامه