طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای قانون لغو دریافت عوارض دروازه ای قند و شکر مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۵۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31 / 3 / 54  بنا به پیشنهاد شماره 3 / 701 / 607  مورخ 18 / 1 / 54 وزارت کشور طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای قانون لغو عوارض دروازهای مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ و سایر عوارضی که در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد و هم چنین ضابطه تقسیم اعتبار موضوع بند ب تبصره ۵۰ قانون…

توضیحات

طرز تقسیم عواید حاصل

طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای قانون لغو دریافت عوارض دروازه ای قند و شکر مصوب ۳۱ / ۳ / ۱۳۵۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱ / ۳ / ۵۴  بنا به پیشنهاد شماره ۳ / ۷۰۱ / ۶۰۷   بابت لغو عوارض قند و شکر را به شرح زیر تصویب نمودند.

طرز تقسیم عواید حاصل

 تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح های عمرانی که وزارت کشور اجرای آن ها را ضروری بداند به میزان بیست درصد می باشد.

کمک به تکمیل و تجهیز کادر و لوازم و تأسیسات دفاتر مهندسی استان ها و فرمانداری های کل به میزان پنجاه درصد می باشد.

نسبت جمعیت شهرستان های هر استان یا فرمانداری کل و به تناسب جمعیت شهرهای آن شهرستان به شهرداری های کشور تخصیص داده می شود.

تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح های عمرانی که وزارت کشور اجرای آن ها را ضروری بداند به میزان بیست درصد می باشد.

کمک به تکمیل و تجهیز کادر و لوازم و تأسیسات دفاتر مهندسی استان ها و فرمانداری های کل به میزان پنجاه درصد می باشد.

نسبت جمعیت شهرستان های هر استان یا فرمانداری کل و به تناسب جمعیت شهرهای آن شهرستان به شهرداری های کشور تخصیص داده می شود.
تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح های عمرانی که وزارت کشور اجرای آن ها را ضروری بداند به میزان بیست درصد می باشد.
کمک به تکمیل و تجهیز کادر و لوازم و تأسیسات دفاتر مهندسی استان ها و فرمانداری های کل به میزان پنجاه درصد می باشد.
نسبت جمعیت شهرستان های هر استان یا فرمانداری کل  تناسب جمعیت شهرهای آن شهرستان به شهرداری های کشور تخصیص داده می شود.
تأمین اعتبار مورد نیاز برای انجام طرح های عمرانی که وزارت کشور اجرای آن ها را ضروری بداند به میزان بیست درصد می باشد.
نسبت جمعیت شهرستان های هر استان یا فرمانداری کل  به شهرداری های کشور تخصیص داده می شود.