ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 9257 / 92 / د ش               8 / 8 / 1392

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه

به پیوست مصوبه « ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲ » موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه بیستم مورخ 4 / 8 / 1392 شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است ، برای اجرا ابلاغ می شود .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی…

توضیحات

ضوابط تحصیل رایگان دانشگاه

ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم

در سال ۱۳۹۲

شماره ۹۲۵۷ / ۹۲ / د ش               ۸ / ۸ / ۱۳۹۲

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه

به پیوست مصوبه « ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری

قرآن کریم در سال ۱۳۹۲ » موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه بیستم

مورخ ۴ / ۸ / ۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است ، برای اجرا ابلاغ می شود .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

ضوابط شمول

تحصیل رایگان در دانشگاه ها

برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲ :

موضوع بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

(مصوب جلسه ۲۰ مورخ ۴ / ۸ / ۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی و جلسه ۴۱ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۲

مجمع مشورتی شورا )

ضوابط تحصیل رایگان دانشگاه

ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح بند ۹۵ قانون
بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، مبنی بر تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در
دانشگاه ها ، شرایط استفاده از این مزایا به شرح ذیل تعیین می شود :
الف. حافظان کل قرآن کریم
۱ – دارندگان مدرک تخصصی درجه یک ، دو و سه حفظ قرآن کریم با امضای مشترک
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی – موضوع مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ  ۸
ماده واحده
در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح بند ۹۵ قانون بودجه
سال ۱۳۹۲ کل کشور ، مبنی بر تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در دانشگاه ها ،
شرایط استفاده از این مزایا به شرح ذیل تعیین می شود :
الف. حافظان کل قرآن کریم

۱ – دارندگان