ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم ( موضوع بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 12599 / 90 / د ش           25 / 10 / 1390

مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ 9 / 7 / 1390 و 17 / 10 / 1390

شورای توسعه فرهنگ قرآنی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه ….

توضیحات

ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه ها برای حافظان کل قرآن کریم

( موضوع بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۰ و ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰

شورای توسعه فرهنگ قرآنی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه

ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت

به ضرورت تعیین مرجع تأیید حفظ کل قرآن کریم به منظور اجرای صحیح بند ۱۱۳ قانون

بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، حافظان کل قرآن متقاضی تحصیل رایگان در دانشگاه ها و مراکز

آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولی و غیر دولتی باید مشمول یکی از بندهای ذیل باشند :

۱- دارندگان مدرک تخصصی درجه یک ، دو و سه حفظ قرآن کریم با امضای

مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۰ و ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰

شورای توسعه فرهنگ قرآنی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه

ضوابط شمول تحصیل رایگان

ماده واحده در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین مرجع

تأیید حفظ کل قرآن کریم به منظور اجرای صحیح بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، حافظان

کل قرآن متقاضی تحصیل رایگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولی و
غیر دولتی باید مشمول یکی از بندهای ذیل باشند :
۱- دارندگان مدرک تخصصی درجه یک ، دو و سه حفظ قرآن کریم با امضای
مصوب جلسات سیزدهم و چهاردهم مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۹۰ و ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – سازمان اوقاف و امور خیریه
ماده واحده
در اجرای بند ۵ ماده ۴ منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با عنایت به ضرورت تعیین مرجع تأیید حفظ کل قرآن
کریم به منظور اجرای صحیح بند ۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ، حافظان کل قرآن متقاضی تحصیل
رایگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولی و غیر دولتی باید مشمول