ضرورت گرفتن نظرات کارشناسان در رسیدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی و…

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بخش نامه به مراجع قضایی کشور

پیرو بخش نامه ۴۰,۶۳۰ ب ش – 18 / 6 / 1363 بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۲۲۰ مورخ 11 / 8 / 1365 بر توجه دقیق به مفاد…

توضیحات

ضرورت گرفتن نظرات کارشناسان

ضرورت گرفتن نظرات کارشناسان در رسیدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی و…

بر توجه دقیق به مفاد بخش نامه مذکور و سرعت در رسیدگی به پرونده های مربوط به انفال و منابع

ضرورت گرفتن نظرات کارشناسان

طبیعی و برخورد قاطع با کسانی که مرتکب اعمال خلاف قانون نسبت به خاک ، آب ، جنگل ، مرتع ،

باغات ، حیات وحش و بر توجه دقیق به مفاد بخش نامه مذکور و سرعت در رسیدگی به پرونده های مربوط

به انفال و منابع طبیعی و برخورد قاطع با کسانی که مرتکب اعمال خلاف قانون نسبت به خاک ، آب ،

جنگل ، مرتع ، باغات ، حیات وحش و بر توجه دقیق به مفاد بخش نامه مذکور و سرعت در رسیدگی به
پرونده های مربوط به انفال و منابع طبیعی و برخورد قاطع با کسانی که مرتکب اعمال خلاف قانون نسبت
به خاک ، آب ، جنگل ، مرتع ، باغات ، حیات وحش و بر توجه دقیق به مفاد بخش نامه مذکور و سرعت
در رسیدگی به پرونده های مربوط به انفال و منابع طبیعی و برخورد قاطع با کسانی که مرتکب اعمال
خلاف قانون نسبت به خاک ، آب ، جنگل ، مرتع ، باغات ، حیات وحش و
بر توجه دقیق به مفاد بخش نامه مذکور و سرعت در رسیدگی به پرونده های مربوط به انفال و منابع
طبیعی و برخورد قاطع با کسانی که مرتکب اعمال خلاف قانون نسبت به خاک ، آب ، جنگل ، مرتع ،
باغات ، حیات وحش و بر توجه دقیق به مفاد بخش نامه مذکور و سرعت در رسیدگی به پرونده های مربوط
به انفال و منابع طبیعی و برخورد قاطع با کسانی که مرتکب اعمال خلاف قانون نسبت به خاک ، آب ،
جنگل ، مرتع ، باغات ، حیات وحش و بر توجه