شرایط عمومی پیمان

۶۹۹,۰۰۰ ریال

شرایط عمومی پیمان

توضیحات

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده ۱. پیمان

پیمان، ، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت ‌نامه پیمان، درج شده‌است….