سؤال در خصوص لایحه تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 18 / 11 / 1360         شماره ۱۵۶۵۱

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

نظر به این که تولیت غاصب آستان قدس رضوی در رژیم گذشته و نواب و کارگزاران او بخشی از اراضی شهری و املاک مزروعی موقوفه را به اعتبار روابط…

توضیحات

سؤال لایحه تجدیدقرارداد واجارهاملاک

سؤال در خصوص لایحه تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

نظر به این که تولیت غاصب آستان قدس رضوی در رژیم گذشته و نواب و کارگزاران او بخشی از اراضی

سؤال لایحه تجدیدقرارداد واجارهاملاک

شهری و املاک مزروعی موقوفه را به اعتبار روابط و نه ضوابط به اجاره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی

داده اند که به هیچ وجه صرفه و صلاح و غبطه موقوفه رعایت نشده است اینک تولیت شرعی آستان قدس

حضرت ( حجت الاسلام و المسلمین طبسی نماینده محترم امام ) این اجارات را تنفیذ و تأیید نمی کنند .

بدین وسیله استعلام می شود  آیا لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه ….. مصوب

اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به قوت خود باقی است و آستان قدس می تواند ،

از این لایحه در امر فسخ اجارات و موارد دیگر استفاده نماید؟ ارشاد فرمائید.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

نظر به این که تولیت غاصب آستان قدس رضوی در رژیم گذشته و نواب و کارگزاران او بخشی از اراضی

سؤال لایحه تجدیدقرارداد واجارهاملاک
شهری و املاک مزروعی موقوفه را به اعتبار روابط و نه ضوابط به اجاره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
داده اند که به هیچ وجه صرفه و صلاح و غبطه موقوفه رعایت نشده است اینک تولیت شرعی آستان قدس
حضرت ( حجت الاسلام و المسلمین طبسی نماینده محترم امام ) این اجارات را تنفیذ و تأیید نمی کنند .
بدین وسیله استعلام می شود  آیا لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه ….. مصوب
اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به قوت خود باقی است و آستان قدس می تواند ،
از این لایحه در امر فسخ اجارات و موارد دیگر استفاده نماید؟ ارشاد فرمائید.
قائم مقام تولیت آستان قدس