رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی مربوط به اوقاف

۹۹۹,۰۰۰ ریال

بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور :

نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ، فوریت…

توضیحات

رسیدگیخارج ازنوبت دعاوی اوقاف

رسیدگی خارج ازنوبت به دعاوی مربوط به اوقاف

بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،

فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،

رسیدگیخارج ازنوبت دعاوی اوقاف

بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،

فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،

بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،

فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،

بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،
فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،
بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،
فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،
بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،
فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،
بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اوقاف ،
فوریت را ایجاب می نماید ،  و کندی در رسیدگی، موجب لطمه به بیت المال می باشد ،
بخش نامه به دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور : نظر به این که رسیدگی به دعاوی مربوط به