رأی شماره ۸۹ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۷۲ / ۱۹۹ که به استناد همین نظریه صادر شده است

۹۹۹,۰۰۰ ریال

به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ 22 / 7 / 1373  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات…

توضیحات

رأی شماره  ۸۹ مورخ

رأی شماره  ۸۹ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۷۳  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۷۲ / ۱۹۹ که به استناد همین نظریه صادر شده است

به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین

نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه

شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱

مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات

و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳

فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم
شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و
اوقاف و امور خیریه مصوب
به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین
نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه
شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱
مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳  فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات
و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳
فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه مصوب به شرح نظریه شماره ۶۶۹۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۷۳