رأی شماره ۷۵ مورخ ۲۷ /۴ / ۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در کلاسه پرونده ۷۷ / ۲۰ به استناد همین نظریه صادر شده است

۹۹۹,۰۰۰ ریال

به موجب نظریه مورخ 3 / 3 / 1377  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتی که متولی…

توضیحات

رأی شماره ۷۵ مورخ

رأی شماره ۷۵ مورخ ۲۷ /۴ / ۱۳۷۷  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در کلاسه پرونده ۷۷ / ۲۰  به استناد همین نظریه صادر شده است

به موجب نظریه مورخ ۳ / ۳ / ۱۳۷۷  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این

جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است

را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است

رأی شماره ۷۵ مورخ

به موجب نظریه مورخ ۳ / ۳ / ۱۳۷۷  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این

جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است

را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است

به موجب نظریه مورخ ۳ / ۳ / ۱۳۷۷  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این
جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است
را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است
به موجب نظریه مورخ ۳ / ۳ / ۱۳۷۷  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این
جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است
را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است
به موجب نظریه مورخ ۳ / ۳ / ۱۳۷۷  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این
جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است
را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر در خصوص اموری که در این ماده ذکر شده است
به موجب نظریه مورخ ۳ / ۳ / ۱۳۷۷  فقهای محترم شورای نگهبان « ماده ۵۱ فوق الذکر از این
جهت که مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه وقف شده است
را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر